Vedtægter

 

Forside

Vedtægter

Referater

Links

Cigarens opbygning

Ryg med stil

Stemnings Billeder

§ 1
Navn & Hjemsted
Klubbens navn er CoCi-Club, og har hjemsted på Sjælland.

§ 2
Formål
Formålet med CoCi-Club er, som navnet udtrykker det, at udbrede det c o z y, der svæver omkring cognac og cigar samt at få en dybere indsigt i disse pragtfulde nydelsesmidler. Hver samling afholdes med en god middag, der skal forenes med cognac og cigar.

§ 3
Optagelsesbetingelser
For at blive medlem af klubben, er det indlysende, at interessen samt nydelsen ved cognac og cigar skal være der. 
Nye kandidater kan til enhver tid indstilles af eksisterende medlemmer af CoCi-Club. Kandidatens navn samt begrundelse for optagelse forelægges klubbens medlemmer; hvis kandidaten vurderes værende egnet, kan denne inviteres med til førstkommende samling.

Kandidaten betaler selv for samlingen på lige fod med de øvrige medlemmer.

Beslutning om optagelse af nye medlemmer kræver enstemmighed.
CoCi-Club kan max optage 12 medlemmer.
 
§ 4
Indmeldelsesgebyr, kontingent, afholdelse og referatskrivning
Det koster kr. 250 at blive medlem i klubben.
Herudover skal nye medlemmer indbetale et beløb svarende til foreningens formue delt med antallet af de eksisterende medlemmer. 

Der skal månedsvis forudbetales kontingent af beløb stort kr. 225. 

Alle indbetalinger foregår via klubbens bankkonto. Kontingentet skal indbetales senest d. 5. i hver måned.
Klubben afholder 4 årlige samlinger. Samlingerne finder sted i ugerne 10, 22, 36 og 46, hver gang om fredagen. Der er mødepligt til disse samlinger.
Budgettet for samlingerne i ugerne 22, 36 og 46 udgør kr. 600 pr. medlem (dvs. kr. 4800 ved 8 medlemmer).
Generalforsamlingen i uge 10 har et budget på kr. 7200.
Ved de ordinære samlinger skal der indløbes mindst én cognac og én cigar pr medlem samt en ekstra cigar til humidoren.

Alle overskridelser af budgettet skal godkendes af bestyrelsen
En af de årlige samlinger kan afholdes ”ude i byen”. Dette besluttes ved samlingen i uge 36. På samme møde besluttes ved simpelt flertal (håndsoprækning) om der må ske en budgetoverskridelse for dette arrangement ved at tage penge ud af klubbens beholdning.

Afbud skal meldes det afholdende medlem senest 1 uge før samlingen.
Udgifter til afholdelse af samlingerne tages af klubbens likvide beholdning, dvs. af de indbetalte penge. 

Afholdelse går på skift medlemmerne imellem, og det er det afholdende medlem der er ansvarlig for indkaldelse, som skal ske senest 2 uger inden afholdelse. 

Alle medlemmer skal være præsentabelt påklædt, det vil sige iklædt skjorte og slips.
I forbindelse med alle samlinger skrives der referat, med hvilken vin, mad, cognac, cigar osv. aftenen bød på. 

Referenten skal anvende det referatskabelon, der kan hentes på foreningens hjemmeside. 
Referatskrivningen går på skift mellem klubbens medlemmer, således at det altid er næste samlings vært, der skriver aftenens noter. Fravigelse fra dette udgangspunkt kan besluttes ved enstemmighed på enhver samling; der kan således udpeges én referent for en længere periode.
Referatet skal være alle klubbens medlemmer i hænde senest kl. 24.00 på niende-dagen efter samlingen.

§ 5
Klubbens styre & udvalg
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. 

Denne vælges på årets generalforsamling, med en formand, en næstformand samt en kasserer. 

Klubben vælger også på generalforsamlingen en Humidor Manager, som har ansvar for vedligeholdelse af klubbens humidor, og en Webmaster som har ansvar for at klubbens hjemmeside altid er opdateret med referater samt en oversigt og score over hvordan de nydte cigarer og cognacer har bemærket sig i medlemmernes smag.

Alle klubbens tillidsvalgte er på valg hvert år og vælges ved simpel håndsoprækning af de tilstedeværende medlemmer. 

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes på den første samling efter nytår. 
Her vil årsberetningen fra formanden blive forelagt, ligesom kassereren vil informere om klubbens økonomiske situation.

Klubbens bankkonto oprettes med 3 tegningsberettigede (formand, næstformand og kasserer).
Alle udbetalinger fra klubben forudsætter, at kassereren har modtaget skriftlig udbetalingsanmodning.
Det påhviler næstformanden at indkalde og udsende dagsorden til den årlige generalforsamling.
Alle mandlige medlemmer i klubben har stemmeret.
Øvrige tiltag til klubben, såsom eksterne smagninger, foredrag og lignende, kan naturligvis til enhver tid tages op.
Tilskud eller betaling til eksterne smagninger, foredrag m.m. besluttes af bestyrelsen, som udgangspunkt skal over 50% af foreningens medlemmer deltage i et arrangement for at der kan ydes tilskud.

§ 6
Generalforsamling
Første samling efter nytår er klubbens generalforsamling.
Der vil til denne samling være følgende dagsorden:
• Årsberetning
• Økonomi
• Valg af bestyrelse, Humidor Manager og Webmaster
• Medlemsantal
• Evt.
Forslag til ændringer af vedtægter samt øvrige punkter til dagsorden, skal foreligge bestyrelsen senest 1 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

I tillæg til den ordinære smagning på generalforsamlingen drikkes og ryges evt. overskydende Cognac og Cigar fra de forrige samlinger (Cognac medbringes dog kun, hvis der er mindst ½ flaske tilbage).
Det er de øvrige medlemmernes pligt at oplyse det medlem, som afholder generalforsamlingen, om der medbringes noget af ovenstående.
Dette gøres senest 2 uger før af hensyn til indkøb.
Ovenstående betyder, at hvis et medlem har lyst til at ryge eller drikke mere end det, som bliver serveret på samlingen, skal det selv medbringes.
Ændring i forhold til den ordinære smagning på generalforsamlingen, besluttes på et af de forrige møder ved simpel flertal.

§ 7
Udstyr
Klubben råder over en humidor til opbevaring af overskydende cigarer fra tidligere samlinger. Ansvar for vedligeholdelse af klubbens humidor påhviler det medlem, som på Generalforsamlingen vælges til Humidor Manager.
Klubben råder også over cognac glas, som medbringes til næste samling af det medlem, der sidst har afholdt en Coci-aften.

§ 8
Eksklusion, sanktioner, udmeldelse og opløsning
Et medlem kan til enhver tid indstille et andet medlem til udelukkelse, hvis det ikke finder medlemmet tilstrækkeligt interesseret i klubbens formål.
Dette skal ske til bestyrelsen, som på førstkommende samling tager dette op til afstemning ved håndsoprækning.
Et ekskluderet medlem vil ikke få indmeldelsesgebyr samt kontingenter tilbage.

Er referatet ikke udsendt rettidigt, jf. § 4, er sanktionen en bøde på kr. 500.
Bøden skal være indbetalt til foreningens kasserer inden næste samling, og det pålægges bestyrelsen føre kontrol hermed.

Som nævnt i § 7 skal klubbens glas medbringes af det medlem, der sidst afholdt samling. Huskes de ikke, vil det udløse en bøde på kr. 500.
Bøden skal være indbetalt til foreningens kasserer inden næste samling, og det pålægges bestyrelsen føre kontrol hermed.

Overtrædelse af klubbens øvrige vedtægter, det være sig ”dress code”, for sent fremmøde eller lign, afregner det overtrædende medlem med næstkommende vært, om der medbringes en 1/1 flaske portvin eller en god cigar til klubbens humidor i prisniveauet kr. 100,-
 
Ethvert medlem kan til enhver tid forlade klubben efter eget ønske.
Alle indbetalinger tilfalder dog klubben.

Opløsning af CoCi-Club kan alene ske, hvis 75 % af klubbens medlemmer melder sig ud. Navnet CoCi-Club vil herefter tilhøre klubbens grundlæggere Brian Rasmussen & Søren Kaiholm.

Klubben hæfter ene og alene med sin formue.


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6 September 2019

Brian Vesterager